Algemene voorwaarden.

Hier vind je de algemene voorwaarden van the typo, het tekstbureau van Colinda van der Leest. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 84114274.

 

Geldigheid van de algemene voorwaarden.

 1. Doe je op wat voor manier dan ook zaken met the typo, dan zijn deze algemene voorwaarden daarop van toepassing. Dit geldt dus voor bijvoorbeeld aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en diensten die tussen mij en jou als opdrachtgever plaatsvinden.
 2. Ook als ik derden betrek bij de uitvoering van de werkzaamheden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de werkzaamheden.
 3. Ga je akkoord met bijvoorbeeld een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst van mij, dan geldt dat als instemming met deze algemene voorwaarden.
 4. Mocht nieuwe wetgeving ervoor zorgen dat een gedeelte van deze voorwaarden niet meer rechtsgeldig is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel onverminderd geldig.

Offertes.

 1. Een offerte is een vrijblijvend aanbod en is dus gratis. Mijn offertes zijn 1 maand geldig, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Jij als opdrachtgever belooft dat je alle relevante informatie op een waarheidsgetrouwe en tijdige manier met mij zult delen, zodat ik tot een realistische inschatting van de opdracht kan komen.
 3. We hebben een overeenkomst op het moment dat jij, binnen de aangegeven termijn, akkoord geeft op mijn offerte. Een schriftelijke bevestiging van de offerte geldt ook als het begin van een overeenkomst.
 4. Het kan altijd voorkomen dat er een typfoutje in een offerte sluipt. Als dit het geval is en jij als opdrachtgever kan op basis van gezond verstand concluderen dat het om een fout gaat, dan behoud ik mij het recht voor om de offerte ongeldig te verklaren.
 5. In het verleden ontvangen offertes bieden geen garantie voor de toekomst. Een opdracht die lijkt op of identiek is aan een voorgaande opdracht, heeft niet automatisch dezelfde prijs als die voorgaande opdracht.

Tussentijdse wijziging of beëindiging van de opdracht.

 1. Als jij als opdrachtgever de opdracht wijzigt nadat we een overeenkomst hebben gesloten, dan zie ik dit als een nieuwe opdracht. Dat betekent dat de oorspronkelijke offerte niet per definitie nog steeds geldig is. Als ik de opdracht te veel gewijzigd vind, zal ik je een nieuwe offerte sturen. Ook kan ik de nieuwe opdracht alsnog weigeren.
 2. Als jij als opdrachtgever de opdracht wijzigt nadat we een overeenkomst hebben gesloten, ben ik niet verplicht me aan de eerder gestelde deadline te houden. Daarnaast heb ik recht op betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, ook als die door de opdrachtwijziging niet meer relevant zijn en/of als ik besluit de gewijzigde opdracht te weigeren.
 3. Het is ook mogelijk dat ik een opdracht beëindig. Dit kan ik bijvoorbeeld doen als jij als opdrachtgever slecht of niet bereikbaar bent en daarmee dus je verplichtingen niet nakomt, als je niet of te laat betaalt of als ik grond heb om aan te nemen dat je in de toekomst je verplichtingen niet zult nakomen.
 4. Als ik door overmacht niet aan mijn verplichtingen kan voldoen, stel ik jou als opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte. Mijn plichten tegenover jou worden dan opgeschort tijdens de periode van overmacht. Duurt deze periode twee maanden of langer, dan staat het zowel jou als mij vrij om onze overeenkomst te ontbinden. Als opdrachtgever ben je dan alleen verplicht om het gedeelte van de werkzaamheden af te nemen en te betalen dat reeds is uitgevoerd.

Levering, acceptatie en betaling.

 1. De opleverdatum voor teksten stellen we in overleg vast.
 2. Voorzie jij mij niet tijdig van de input die nodig is om de tekst te schrijven, bijvoorbeeld in de vorm van initiële input of antwoord op vragen tijdens het schrijfproces, dan kan dit de gestelde deadline doen vervallen. Ik zal hierover altijd met je communiceren en je van tevoren waarschuwen als een deadline in het gedrang komt, zodat je tijdig actie kunt ondernemen.
 3. Ook als je mijn teksten bij nader inzien niet gaat gebruiken, ben je verplicht de factuur te betalen. Ook als je de tekst achteraf wijzigt naar eigen inzicht, geldt een betalingsverplichting.
 4. Je hebt 14 dagen de tijd om mijn facturen te betalen. Daarna krijg je automatisch enkele betalingsherinneringen. Als je de factuur 40 dagen na ontvangst nog niet hebt betaald, start ik een incassotraject. De hieraan verbonden incassokosten zijn dan ook voor jouw rekening.

Feedbackverwerking en correctierondes.

 1. Bij iedere offerte is een eerste correctieronde in de prijs inbegrepen. Het gaat daarbij om eenvoudige aanpassingen van de tekst, bijvoorbeeld het herschrijven van een alinea, het aanpassen van de volgorde van de informatie of het licht aanpassen van de schrijfstijl. Zijn de gevraagde aanpassingen ingrijpender, dan vallen deze aanpassingen niet meer onder de in de prijs inbegrepen eerste correctieronde. Alleen ik kan beslissen of een eerste correctieronde kosteloos wordt uitgevoerd of dat de aanpassingen aan de tekst gedeeltelijk of geheel op basis van nacalculatie gefactureerd worden tegen mijn dan geldende uurtarief.
 2. Na oplevering van de tekst heb je als opdrachtgever 14 dagen de tijd om mij van feedback op de tekst te voorzien. Als je binnen 14 dagen geen feedback geeft, ga ik ervan uit dat je tevreden bent en dat je de tekst geaccepteerd hebt. Je recht op de bij de prijs inbegrepen correctieronde vervalt dan en ik ga ertoe over je de factuur te sturen voor de werkzaamheden.
 3. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van de inhoud van de tekst. Je hebt de plicht de tekst binnen 14 dagen na ontvangst te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Ik ben niet aansprakelijk voor inhoudelijke onjuistheden of consequenties die daaruit voortvloeien.

Aansprakelijkheid.

 1. Als ik aansprakelijk te stellen ben, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die mijn werkzaamheden hebben veroorzaakt. Voor indirecte schade ben ik nooit aansprakelijk. Onder indirecte schade vallen bijvoorbeeld gederfde winst, stagnatie van je bedrijfsresultaten en gevolgschade.
 2. Als ik aansprakelijk te stellen ben, geldt daarbij altijd een maximaal bedrag waarvoor je mij aansprakelijk kunt stellen. Dit maximale bedrag is het totaalbedrag van onze overeenkomst, of het deel van de overeenkomst waarop de vermeende aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Als ik de schade met opzet heb veroorzaakt, gelden de hierboven genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid niet.

Klachten

 1. Heb je als opdrachtgever een klacht over mijn diensten, neem dan zo snel mogelijk contact met mij, en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de tekst.
 2. Als ik de klacht gegrond vind, kan ik hierop actie ondernemen door ofwel de factuur aan te passen, ofwel de tekst aan te passen.
 3. De betalingsverplichting wordt pas opgeschort op het moment dat ik een klacht gegrond vind en je hiervan schriftelijk op de hoogte heb gesteld.

Auteursrechten.

 1. Je hoeft mijn bedrijfsnaam en/of naam niet te noemen bij mijn teksten, tenzij we hierover expliciet een andere afspraak hebben gemaakt.
 2. Je mag een tekst van mijn hand pas gebruiken en/of publiceren op het moment dat je de bijbehorende factuur betaald hebt.
 3. Ik heb altijd het recht om door mij geschreven teksten als promotiemateriaal te gebruiken.